top of page
DSC04604.jpg

Algemene voorwaarden

Waar kun je van op aan als het gaat om vertrouwelijkheid bij De Zilveren Parel? En hoe zit het met verplaatsen van sessies en de betalingsvoorwaarden? Op deze pagina staan deze en andere algemene voorwaarden uitgelegd.

Artikel 1. Algemeen

Met ondertekening van de coachingsovereenkomst verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten door Praktijk De Zilveren Parel verzorgde coachsessies en trainingen. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van een overeenkomst bekend bij de cliënt. Op de site www.dezilverenparel.nl staan ze vermeld. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van Praktijk De Zilveren Parel en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2. Coachingsovereenkomst

Praktijk De Zilveren Parel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Praktijk De Zilveren Parel heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de overeenkomst, een handtekening van beide ouders is gewenst. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen coaching, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk De Zilveren Parel kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst; het coachingstraject

3.1    Het coachingstraject start met een intakegesprek met de ouder(s) en eventueel het kind.

3.2    Tijdens de intake wordt een indicatie gegeven van het aantal sessies waar het coachingstraject uit zal bestaan.

3.3   Als op dat moment blijkt dat er een andere vorm van coaching/hulpverlening nodig is, zal de coach doorverwijzen.

3.4    Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal tijdig en in onderling overleg, de overeenkomst aangepast worden.

3.5    Het beëindigen van een traject gaat altijd in overleg met het kind, de ouder(s) en de coach.

3.6    Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of

kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de coach de (ouder van de) cliënt hierover tijdig inlichten.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1    De actuele tarieven staan vermeld op de website www.dezilverenparel.nl. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

4.2    Bij het kortdurende coachtraject wordt na iedere sessie, de factuur per email verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.

4.3    Voor het traject trauma- en hechting coaching zal in overleg afgesproken worden wanneer de betaling zal plaatsvinden. Dit kan vooraf, maar ook in meerdere vastgestelde termijnen. 

4.4    Wanneer niet binnen de bovengenoemde betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien deze betalingsherinnering niet binnen opgegeven termijn is voldaan, is Praktijk De Zilveren Parel gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten van € 5,00 per factuur in rekening te brengen. Bij het uitblijven van de betaling is Praktijk De Zilveren Parel gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

4.5    Bij het uitblijven van betaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de (ouder(s) van) cliënt.

 

Artikel 5. Verhindering

5.1.    Het tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk. Bij verhindering kan een afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

5.2.    Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, worden de tariefkosten voor de afspraak in rekening gebracht bij de (ouder(s) van) de cliënt.

 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en privacy

6.1.    Praktijk De Zilveren Parel verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het coachingstraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

6.2.    Met de ouder(s) wordt het coachingsproces besproken. Inhoudelijke informatie vanuit het coachingstraject wordt alleen in de oudergesprekken naar voren gebracht na overleg met het kind.

6.3.   Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s) en of het kind (indien 16 jaar en ouder).

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1.    Praktijk De Zilveren Parel zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kinder- en oudercoach kan worden verwacht.

7.2.    Praktijk De Zilveren Parel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.

7.3    Praktijk De Zilveren Parel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de (ouder(s) van) cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk De zilveren parel.

7.4    Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.

 

Artikel 8. Opzegging en annulering

8.1.    Indien na oordeel van de (ouder(s) van) cliënt dan wel van Praktijk De zilveren parel, de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd, kunnen/kan de (ouder(s) van) cliënt en/of Praktijk De Zilveren Parel na mondeling overleg overeenkomen de verdere overeenkomst te laten vervallen.
8.2.    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
8.3.    Voorts is Praktijk De Zilveren Parel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die de instandhouding en de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

8.4.    Indien de (ouder(s) van) cliënt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan Praktijk De zilveren parel, alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst/traject redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1.    In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Praktijk De zilveren parel, ontslaat dit de van Praktijk De Zilveren Parel van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

9.2.    In geval van overmacht zal Praktijk De Zilveren Parel daarvan onverwijld mededeling doen aan de (ouder(s) van) cliënt. De (ouder(s) van) cliënt dient dan wel het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vergoeden.

bottom of page